Дата розміщення: 13.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Леоненко Анатолiй Анатолiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

13.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00414090
4. Місцезнаходження Україна, 56554, Миколаївська область, Вознесенський, с.Бузьке, вул.Зеленогаївська, 12
5. Міжміський код, телефон та факс (05134) 4-89-41, 4-77-89
6. Електронна поштова адреса zamok29@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

72(2825), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

16.04.2018

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.zelgay.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

13.04.2018

(дата)