Дата розміщення: 13.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.06.201145/14/1/11МТУ ДКЦПФРUA1401111000Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні213.57054815061998100
Протягом звiтного перiоду додаткових випускiв ЦП не вiдбувалося. На зовнiшньому ринку ЦП не торгуються.