Дата розміщення: 13.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 24836 13790 0 0 24836 13790
будівлі та споруди 18800 9090 0 0 18800 9090
машини та обладнання 2250 2250 0 0 2250 2250
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 1433 1433 0 0 1433 1433
інші 2353 1017 0 0 2353 1017
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 24836 13790 0 0 24836 13790
Опис У звiтному перiодi має мiсце вiдчуження товариством основних засобiв на загальну суму 11046,00 тис грн. Порядок нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв - прямолiнiйним методом. Основнi засоби використовуються емiтентом у повному обсязi за мiсцем їх знаходження. Знос основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 60,55%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 45334 49752
Статутний капітал (тис.грн.) 15062 15062
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 15062 15062
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв ( 45334 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу (15062 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.