Дата розміщення: 13.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
20.04.201721.04.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.201721.04.2017Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
22.12.201725.12.2017Відомості про зміну типу акціонерного товариства
20.11.201721.12.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента