Дата розміщення: 13.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ АФ "Трансаудит"Директор АФ Кравченко Т.В.
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Одеса, пр.Шевченка,2, тел 066-137-08-72
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** н/д, н/д, н/д, н/д
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України Рiшення АПУ №281/4, 31.10.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) -дн
Номер та дата договору на проведення аудиту 18223, 28.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 28.03.2018 - 07.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 07.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 16000