Дата розміщення: 13.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 15081050001000139
3. Дата проведення державної реєстрації 27.04.1994
4. Територія (область)* Миколаївська область
5. Статутний капітал (грн) 15061998
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 140
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.24 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНЯТКОВИХ ТА КIСТОЧКОВИХ ФРУКТIВ

46.34 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НАПОЯМИ

11.02 - ВИРОБНИЦТВО ВИНОГРАДНИХ ВИН

10. Органи управління підприємства

Вищий орган товариства - Загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган - одноособовий - Генеральний директор Леоненко Анатолiй Анатолiйович, контролюючий та представницький орган товариства - Cпостережна рада, Контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райфайзенбанк Аваль"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26007524822
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку 322313
6) Поточний рахунок 26003000009469