Дата розміщення: 13.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Леоненко Анатолiй Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи дн
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бригадир бригади №4, Головний агроном ПАТ "Зелений Гай", Директор ПАТ "Зелений Гай", Директор ПрАТ "Зелений Гай"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.05.2016, Термiн необмежений
9) опис Генеральний директорi здiйснює керiвництво акцiонерним товариством, дiє без довiреностi в Установах, пiдприємствах, органiзацiях, посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати


1) посада* ГОЛОВА РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Папук Любов Федорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи дн
4) рік народження** 1941
5) освіта** ВИЩА, Одеський с/г iнститут, 1967
6) стаж роботи (років)** 49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "зелений Гай" , Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Зелений Гай", Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Зелений Гай"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки
9) опис ПОСАДОВА ОСОБА ЕМIТЕНТА не дала згоди на розкриття паспортних даних. Здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства щодо використання коштiв, та матерiалiв, проводить перевiрки фiнансової дисциплiни товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Леоненко Марiя Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи дн
4) рік народження** 1959
5) освіта** СЕРЕДНЬО-СПЕЦIАЛЬНА, Львiвський технiкум легкої промисловостi.
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Зелений Гай", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Зелений Гай", Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Зелений Гай"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки
9) опис В складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за дотримання фiнансової дисциплiни, надходженням та використанням коштiв та матерiалiв. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати


1) посада* Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лiвiк Катерина Вiкентiївна - представник акцiонера ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "ЕДВАРД"
3) ідентифікаційний код юридичної особи 34234984
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища, Миколаївський державний аграрний унiверситет
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Спецiальнiсть облiк i аудит, квалiфiкацiя - економiст з бухгалтерського облiку i фiнансiв, стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 01.01.2012р.-14.04.2015р.: бухгалтер ПАТ “Зелений Гай”, з 15.04.2015р., заступник головного бухгалтера по промисловостi ПАТ “Зелений Гай”, ПрАТ "Зелений Гай"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, 3 роки
9) опис Здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства в межах повноважень, визначених чинним законодавством та статутом, непогашенi (незнятi) судимостi вiдсутнi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; кандидат є афiлiйованою особою ПрАТ “Зелений Гай”; винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства


1) посада* член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Загинайченко Валентина Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи дн
4) рік народження** 1948
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова профкому ВАТ "Зелений Гай", член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Зелений Гай", Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Зелений Гай"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3
9) опис В складi ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за дотримання фiнансової дисциплiни, надходженням та використанням коштiв та матерiалiв. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Албул Микола Степанович - представник акцiонера ТОВ "ВКФ ЕДВАРД"
3) ідентифікаційний код юридичної особи 34234984
4) рік народження** 1955
5) освіта** Вища Одеський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)** 47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Спецiальнiсть — Бухгалтерський облiк, квалiфiкацiя - економiст; стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.01.2012р. до теперiшнього часу головний економiст ПАТ “Зелений Гай”; головний економiст ПрАТ "Зелений Гай".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, 3 роки
9) опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi немаєi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; виконує обов"язки в межах повноважень визначених Статутом товариства, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Герман Андрiй Вiкторович - представник акцiонера ТОВ ВКФ ЕДВАРД"
3) ідентифікаційний код юридичної особи 34234984
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища, Iнститут мунiципального
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В 2001р. закiнчив Iнститут мунiципального менедменту та бiзнесу, спецiальнiсть - Економiка пiдприємства, квалiфiкацiя - економiст; стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.01.2012р. до теперiшнього часу начальник вiддiлу постачання та збуту промисловостi ПАТ “Зелений Гай”, начальник вiддiлу постачання та збуту ПрАТ "Зенений Гай"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, 3 роки
9) опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi немаєi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; виконує обов"язки в межах повноважень визначених Статутом товариства, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Леонова Галина Петрiвна - представник акцiонера ТОВ "ВКФ ЕДВАРД"
3) ідентифікаційний код юридичної особи 34234984
4) рік народження** 1970
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В 1992р. закiнчила Одеський сiльськогосподарський iнститут, спецiальнiсть -економiка та органiзацiя сiльського господарства, квалiфiкацiя — економiст-органiзатор сiльського господарства; стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: завiдуюча тепличним комплексом ПАТ “Зелений Гай”, завiдуюча тепличним комплексом ПрАТ "Зелений Гай"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, 3 роки
9) опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi немаєi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; виконує обов"язки в межах повноважень визначених Статутом товариства, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Урсулов Вiктор Iванович - представник акцiонера ТОВ "ВКФ ЕДВАРД"
3) ідентифікаційний код юридичної особи 34234984
4) рік народження** 1957
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В 1976 р. закiнчив Мiгеевський сiльськогосподарський технiкум, спецiальнiсть ветеринарiя, квалiфiкацiя ветеринарний фельдшер; стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 31.05.2013р. -30. 09.2014р. Бригадир будiвельного цеху ПАТ “Зелений Гай”, 01.10.2014р. - 26.04.2015р. Технолог цеху по виготовленню пiлет ПАТ “Зелений Гай”, 27.04.2015р. - теперiшнiй час бригадир бригади зрошення ПрАТ “Зелений Гай” .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, 3 роки
9) опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi немаєi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; виконує обов"язки в межах повноважень визначених Статутом товариства, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шулик Василь Петрович - представник акцiонера ТОВ "ВКФ ЕДВАРД"
3) ідентифікаційний код юридичної особи 34234984
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В 1982 р. закiнчив Миколаївську фiлiю Одеського будiвельного iнституту, спецiальнiсть будiвництво, квалiфiкацiя iнженер-будiвельник; стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.01.2012р. до теперiшнього часу головний iнженер-будiвельник ПАТ “Зелений Гай”, ПрАТ "Зелений Гай". непогашенi (незнятi) судимостi вiдсутнi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, 3 роки
9) опис Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi немаєi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; виконує обов"язки в межах повноважень визначених Статутом товариства, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорЛеоненко Анатолiй Анатолiйовичдн000000
ГОЛОВА РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇПапук Любов Федорiвнадн40.00574000
Член ревiзiйної комiсiїЛеоненко Марiя Михайлiвнадн200.028320000
Член ревiзiйної комiсiїЗагинайченко Валентина Петрiвнадн40.00574000
Голова наглядової радиЛiвiк Катерина Вiкентiївна - представник акцiонера ТОВ "ВКФ ЕДВАРД"342349000000
Член Наглядової радиАлбур Микола Степанович - представник акцiонера ТОВ "ЕДВАРД"342349841060.15106000
Член НАглядової радиГерман Андрiй Вiкторович - представник акцiонера ТОВ "ЕДГАРД"34234984000000
Член Наглядової радиЛеонова Галина Петрiвна - представник акцiонера ТОВ "ЕДВАРД"3423498420.00290000
Член Наглядової радиУрсулов Вiктор Iванович - представник акцiонера ТОВ "ЕДВАРД"34234984000000
Член Наглядової радиШулик Василь Петрович - представник акцiонера ТОВ "ЕДВАРД"3423498440.00570000
Усього 140 0.2 140 0 0 0