Дата розміщення: 13.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2017
Кворум зборів** 57.844
Опис Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рiшення про обрання членiв лiчильної комiсiї.
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi Просвєт Свiтлана Степанiвна - Голова лiчильної комiсiї, Путiй Валерiй Iванович — член лiчильної комiсiї, Попова Юлiя Володимирiвна - член лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора (Дирекцiї), звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
Прийняте рiшення: Визнати роботу Наглядової ради та Генерального директора (дирекцiї) задовiльними, прийняти звiти Наглядової ради та Генерального директора (дирекцiї) до вiдома, затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
4. Визначення порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк.
Прийняте Рiшення: Направити прибуток за 2016 рiк у фонд розвитку виробництва. Виплату дивiдендiв не здiйснювати.
5. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства
Прийняте рiшення:Припинити повноваження голови та членiв наглядової ради Товариства.
6. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: Обрати головою наглядової ради Товариства представника акцiонера ТОВ “ВКФ ЕДВАРД” (Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 34234984) Лiвiк Катерину Вiкентiївну (1983 року народження; особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата — акцiонер ТОВ “ВКФ ЕДВАРД”; кандидат не володiє акцiями ПАТ “Зелений Гай”; в 2005р. закiнчила Миколаївський державний аграрний унiверситет, спецiальнiсть -облiк i аудит, квалiфiкацiя — економiст з бухгалтерського облiку i фiнансiв; загальний стаж роботи 13 рокiв; стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 01.01.2012р.-14.04.2015р. бухгалтер ПАТ “Зелений Гай”, 15.04.2015р. - до теперiшнього часу заступник головного бухгалтера по промисловостi ПАТ “Зелений Гай”; непогашенi (незнятi) судимостi вiдсутнi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; кандидат є афiлiйованою особою ПАТ “Зелений Гай”; акцiонери ПАТ “Зелений Гай”, що є афiлiйованими особами кандидата: Лiвiк О.П., ТОВ “ВКФ ЕДВАРД”)
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства
Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Албура Миколу Степановича; Германа Андрiя Вiкторовича; Леонову Галину Петрiвну; Урсулова Вiктора Iвановича; Шулика Василя Петровича.
8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами та головою Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: 1. Затвердити умови цивiльно – правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановити розмiр їх винагороди.
2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на пiдписання цивiльно – правових договорiв, якi укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
ПРийняте рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв i сягає 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi та якi укладатимуться Товариством з продажу-купiвлi, мiни оборотних засобiв, товарiв, продукцiї, основних засобiв, цiнних паперiв, iнших об'єктiв цивiльних прав, кредитних договорiв та договорiв позики, з участi у статутному капiталi iнших юридичних осiб. Умови таких правочинiв обов’язково узгоджуються Наглядовою радою Товариства. Рiшення про узгодження умов оформлюється протоколом засiдання Наглядової ради.
Всi рiшення прийнятi 100% голосiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 22.12.2017
Кворум зборів** 57.258
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї: Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Просвєт Свiтлана Степанiвна - голова лiчильної комiсiї; Путiй В.I., Попова Ю.А. - члени лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення про встановленя способу та порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування.
Прийняте рiшення: на загальних зборах акцiонерiв товариства 22.12.2017 року бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї цих загальних зборiв та круглою печаткою товариства.
3. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв.
Прийняте рiшення: тзагальнi збори товариства 22.12.2017 року проводити у порядку, визначеному Положення про загальнi збори товариства, затвердженим загальними зборами акцiонерiв товариства24.04.2015 року. Протокол загальних зборiв товариства 22.12.2017 року пiдписується головою та секретарем цих зборiв.
4.Прийняття рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне.
Прийняте рiшення: змiнити тип товариства з публiчного на приватне.
5. Прийняття рiшення про змiну повного та скороченого найменування товариства
Прийняте рiшення: змiнити повне найменування товариства на Приватне акцiонерне товариство "Зелений Гай", змiнити скорочене найменування товариства на ПрАТ "Зелений Гай".
6. Внесення змiн до статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердженнямстатуту товариства у новiй редакцiї. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання у новiй редакцiї статуту товариства.
Прийняте рiшення внести змiни до статуту товариства, виклавши його у новiй редакцiї. Затвердити статут товариства у новiй редакцiї. Генерального директора товариства уповноважити на пiдписання нової редакцiї статуту товариства.
7. Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства: про загальнi збори акцiонерiв, про наглядову раду, про ревiзiйну комiсiю, затвердити їх у новiй редакцiї. Уповноваження особи на посвiдчення внутрiшнiх положень товариства.
Прийняте рiшення: внести змiни до внутрiшнiх положень товариства: про загальнi збори акцiонерiв, про наглядову раду , про ревiзiйну комiсiю. Затвердити їх у новiй редакцiї. Уповноважити генерального директора товариства посвiдчити внутрiшнi положення товариства.
Всi рiшення прийнятi 100% голосiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.