Дата розміщення: 13.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" за ЄДРПОУ 00414090
Територія   за КОАТУУ 4822080801
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів за КВЕД 01.24
Середня кількість працівників1 140    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вул.Зеленогаївська,12, с.Бузьке,Вознесенський р-н,Миколаївська обл.,56541
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 6413 6413
Основні засоби: 1010 24836 13790
первісна вартість 1011 58917 34963
знос 1012 34081 21173
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 8707 7088
первісна вартість 1021 25317 25308
накопичена амортизація 1022 16610 18220
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 99 81
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 40055 27372
II. Оборотні активи
Запаси 1100 22654 26008
Виробничі запаси 1101 19441 22721
Незавершене виробництво 1102 1200 2795
Готова продукція 1103 1490 360
Товари 1104 523 132
Поточні біологічні активи 1110 3 3
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3022 3371
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 1
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 1 1
Витрати майбутніх періодів 1170 1 1
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 25681 29384
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 65736 56756

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15062 15062
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3116 3116
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 31691 27273
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (117) (117)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 49752 45334
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 83 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 83 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1800 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 5251 1132
за розрахунками з бюджетом 1620 1157 1091
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 133 107
за розрахунками з оплати праці 1630 237 434
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 15 15
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 2291 327
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 5017 8316
Усього за розділом IІІ 1695 15901 11422
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 65736 56756

Примітки: Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду 27273 тис.грн, власний капiтал 45334 тис. грн. Iншi примiтки до звiту про фiнаннсовий стан наведенi в аудиторському висновку


Керівник

 

(підпис)

Леоненко Анатолiй Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Лепетенко Iгор Сергiйович

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.