Дата розміщення: 13.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" за ЄДРПОУ 00414090

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10147 27818
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 19459 ) ( 24018 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 3800
 збиток 2095 ( 9312 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 7506 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1017 ) ( 921 )
Витрати на збут 2150 ( 840 ) ( 1016 )
Інші операційні витрати 2180 ( 608 ) ( 487 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 1376
 збиток 2195 ( 4271 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 147 ) ( 990 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 489 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 386
 збиток 2295 ( 4418 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -70
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 316
 збиток 2355 ( 4418 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4418 316

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 11090 14852
Витрати на оплату праці 2505 5751 3703
Відрахування на соціальні заходи 2510 1239 799
Амортизація 2515 3123 4167
Інші операційні витрати 2520 578 405
Разом 2550 21781 23926

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 70548 70548
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 70548 70548
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -62.62403 4.47922
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -62.62403 4.47922
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Товариством у звiтному перiодi отримано збитки у сумi 4418 тис. грн. Iншi примiтки до звiту про фiнансовий результат наведенi в аудиторському висновку


Керівник

 

(підпис)

Леоненко Анатолiй Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Лепетенко Iгор Сергiйович