Титульний аркуш

04.08.2020    
(дата реєстрації емітентом електронного документа)    
040820    
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)    
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Генеральний директор       ЛIВIК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 00414090
4. Місцезнаходження емітента 56554 Миколаївська область Вознесенський с.Бузьке вул.Зеленогаївська, 12
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (05134) 4-89-41 4-77-89
6. Адреса електронної пошти zamok29@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 03.08.2020
рiшення Наглядової ради
8.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.zelgay.pat.ua   04.08.2020
(URL-адреса сторінки)   (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
7. Судові справи емітента. X
8. Штрафні санкції емітента.
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X
1) інформація про органи управління; X
2) інформація про посадових осіб емітента; X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X
2) інформація про розвиток емітента; X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; X
4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X
інформація про наглядову раду; X
інформація про виконавчий орган; X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X
повноваження посадових осіб емітента. X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: X
1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
3) інформація про зобов'язання емітента; X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X
Примітки 1.За участю емiтента юридичнi особи не створювалися.
2.Iнформацiя про рейтингове агенство у рiчному звiтi не наведена у зв"язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне (домiнуюче)становище, в його статутному капiталi державна частка вiдсутня.
3.Випуск будь-яких цiнних паперiв у звiтному перiодi Товариством не здiйснювався.
4. Викуп власних акцiй у звiтному перiодi емiтентом не здiйснювався.
4.У 2018 роцi дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися.
5.Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами нерухомостi.
6. Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня.
746. Примiтки:
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не надається тому, що товариство їх не має.
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участь у створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не надається тому, що емiтент немає посади корпоративного секретаря. "Iнформацiя
про рейтингове агенство" не надається тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента- не має. Судових справ емiтента -не має.
Штрафнi санкцiї емiтента - не має. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi
акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому значенню пакета акцiй - протягом року така iнформацiя не виникала.Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ"
2. Скорочене найменування (за наявності). ПРАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ"
3. Дата проведення державної реєстрації 27.04.1994
4. Територія (область) Миколаївська область
5. Статутний капітал (грн) 15061998.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 79
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 01.24 01.24 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНЯТКОВИХ ТА КIСТОЧКОВИХ ФРУКТIВ
46.34 46.34 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НАПОЯМИ
11.02 11.02 ВИРОБНИЦТВО ВИНОГРАДНИХ ВИН
10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI UA213808050000000026007524822
2) МФО банку 380805
3) IBAN UA213808050000000026007524822
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті нд
5) МФО банку нд
6) IBAN нд

16. Судові справи емітента

N з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи
1 2 3 4 5 6 7 8
1814/1054/18Миколаївський окружний адміністративний судГУ ДФС у Миколаївській області, вул. Лягіна, 6, м. Миколаїв, 54001ПрАТ "Зелений Гай", вул. Зеленогаївська, 12, с. Бузьке, Вознесенський район, Миколаївська область, 56541немаєстягнути з відповідача податковий борг в сумі 2 877 134,55 грн.Дата набрання законної сили: 19.11.2019 Результат оскарження 19.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд: повернуто скаргу
ОписГоловне управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області (надалі - позивач або ГУ ДФС у Миколаївській області) звернулось з позовом до приватного акціонерного товариства "Зелений Гай" (надалі - відповідач або ПрАТ "Зелений Гай"), в якому просить суд стягнути з відповідача податковий борг в сумі 2 877 134,55 грн.

В обґрунтування позовних вимог вказано на те, що відповідач має податковий борг в загальному розмірі 2 877 134,55 грн., який виник на підставі самостійно задекларованих ПрАТ "Зелений Гай" податкових зобов`язань. На підставі приписів ст. 54 п. 54.1. Податкового кодексу України (надалі - ПК України), ці зобов`язання є узгодженими і підлягають сплаті. В листопаді 2015 р. відповідачу виставлена податкова вимога. Відповідач самостійно і на вимогу податки не сплатив, що є підставою для звернення ГУ ДФС у Миколаївській області до суду з цим позовом.
2400/2991/18МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУДГУ ДФС у Миколаївській області,ПрАТ "Зелений Гай"немаєстягнення податкового боргу в сумі 1324840,07 грн.,Дата набрання законної сили: 28.03.2019
Опис1. Позов Головного управління ДФС у Миколаївській області (вул. Лягіна, 6, м. Миколаїв, 54001, ідентифікаційний код 39394277) до приватного акціонерного товариства "Зелений гай" (вул. Зеленогаївська, 12, с. Бузьке, Вознесенський район, Миколаївська область, 56541, ідентифікаційний код 00414090) про стягнення податкового боргу в сумі 1324840,07 грн – задовольнити.

2. Стягнути з рахунків у банках приватного акціонерного товариства "Зелений гай" (вул. Зеленогаївська, 12, с. Бузьке, Вознесенський район, Миколаївська область, 56541, ідентифікаційний код 00414090) податковий борг у сумі 1324840,07 грн (один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок грн 07 коп.) в дохід держави.
3814/1267/18МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУДПрАТ "Зелений Гай"ГУ ДФС у Миколаївській областінемаєвизнання протиправною бездіяльність Головного управління ДФС у Миколаївській області, що полягає в ненаданні відповіді на заяву ПрАТ "Зелений Гай" від 06.04.2018 року в строк, встановлений законом;

- зобов'язання Головного управління ДФС у Миколаївській області надати протягом п'яти днів належну обґрунтовану відповідь на заяву від 06.04.2018 року.
Дата набрання законної сили: 08.05.2019 Результат оскарження 08.05.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд: залишено судове рішення без змін
Опис1. Позов Приватного акціонерного товариства "Зелений Гай" (вул. Зеленогаївська, 12, с. Бузьке, Вознесенський район, Миколаївська область, 56541, ідентифікаційний код 00414090) до Головного управління ДФС у Миколаївській області (вул. Лягіна, 6, м. Миколаїв, 54001, ідентифікаційний код 39394277) задовольнити частково.
2. Визнати протиправною бездіяльність Головного управління ДФС у Миколаївській області, що полягає в ненаданні відповіді на заяву ПрАТ "Зелений Гай" від 06.04.2018 року.
3. Зобов'язати Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянути заяву Приватного акціонерного товариства "Зелений Гай" від 06.04.2018 року про списання безнадійного податкового боргу.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй структурi у звiтному роцi не вiдбувалися
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 79сiб, за сумiсництвом не працювали, на умовах неповного робочого дня працюючих не було,
Фонд оплати працi в звітному роцi 4398 тис. грн. Кадрова програма еметента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв перацiйним потребом емiтента
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
ПрАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ " не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами та установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
До товариства не надходили пропозицiї щодо реорганiiзацiї з боку третiх осiб
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо)
Опис обраної облiкової полiтики. Основнi засоби, придбаннi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основними видами продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент є вирощування зерняткових та кісточкових фруктів, якi реалiзує на територiї України, конкуренцiя в цiй галузi досить висока, оскiльки є сiльськогоспдарськi товариства, якi займаються вирощуванням та реалiзацiєю сiльськогсподарський культур
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останнi товариством придбано основних засобiв на суму 2369 тис грн, вiдчужено у сумi 897 тис грн Якщо пiдприємство планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Вартiсть основних засобiв складає 7733 тис грн, основнi засоби використовуються у повному обсязi за мiсцехнаходженням товариства. Використання активiв пiдприємства не позначається на екологiї навколишнього середовища, капiтальне будiвництво не планується
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть товариства впливає фiнансова скрута в країнi, областi, низька платоспороможнiсть населення, великi податки на послуги , пiдвищення цiн на паливно-енергетичнi ресурси, наявнiсть великого числа конкурентiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв та позик
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених та не виконаних договорiв не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основними заходами перспективного розвитку товариства на поточний та наступнi роки є: рiст якостi надання послуг за рахунок впровадження стандартiв якостi сiльськогосподарських робiт, оскiльки успiшне застосування принципiв управлiння якiстю є єдино можливим засобом забезпечення конкурентоспроможностi уг; зниження собiвартостi продукцiї за рахунок ефективного використання матерiальних та трудових ресурсiв; рiст обсягу реалiзацiї, укладення бiльшої кiлькостi договорiв з виробниками
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок пiдприємство не проводило.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнформацiя що може бути iстотною для оцiнки iнвесторами стату та результатiв дiяльностi емiтента: Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
Наглядова радаГолова наглядової ради
4 члена наглядової ради
Лiвiк Катерина Вiкентiївна - Голова Наглядової ради
Царук Олександр Миколайович
Герман Андрiй Вiкторович
Леонова Галина Петрiвна
Шулик Андрій Васильович
Виконавчий орган Генеральний директорОдноособовий виконавчий орган - Генеральний директорЛiвiк Олександр Петрович
Ревiзiйна КомiсiяГолова ревiзiйної комiсiї
2 члена ревiзiйної комiсiї
Папук Любов Федорiвна
Леоненко Марiя Михайлiвна
Загинайченко Валентина Петрiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1. Посада.Генеральний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Лiвiк Олександр Петрович
3. Рік народження.1970
4. Освіта.Вища
5. Стаж роботи (років).25
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.депутат Верховної Ради України Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi немаєi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; виконує обов"язки в межах повноважень визначених Статутом товариства, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства. Попередня займана посад Член Наглядової ради ПрАТ "Зелений ГАЙ"
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.04.09.2019 Термiн необмежений
8. Опис.
Генеральний директорi здiйснює керiвництво акцiонерним товариством, дiє без довiреностi в Установах, пiдприємствах, органiзацiях, посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати
1. Посада.Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Папук Любов Федорiвна
3. Рік народження.1941
4. Освіта.ВИЩА, Одеський с/г iнститут, 1967
5. Стаж роботи (років).50
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ 00414090 ВАТ "зелений Гай" , Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Зелений Гай", Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Зелений Гай"
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.18.05.2018 3 роки
8. Опис.
ПОСАДОВА ОСОБА ЕМIТЕНТА не дала згоди на розкриття паспортних даних. Здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства щодо використання коштiв, та матерiалiв, проводить перевiрки фiнансової дисциплiни товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Шулик Андрiй Васильович - представник акцiонера ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "ЕДВАРД"
3. Рік народження.1987
4. Освіта.Вища Одеський аграрний унiверситет
5. Стаж роботи (років).10
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Ведучий ентомолог, за сумiсництвом агроном - садовод 00414090 Ведучий ентомолог, з 2016 року - за сумiсництвом агроном-садовод
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.18.05.2018 строком на 3 роки
8. Опис.
Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi немаєi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; виконує обов"язки в межах повноважень визначених Статутом товариства, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства.
1. Посада.Голова Наглядової Ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Лiвiк Катерина Вiкентiївна - представник акцiонера ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "ЕДВАРД"
3. Рік народження.1983
4. Освіта.Миколаївський державний аграрний університет, спеціальність -облік і аудит, кваліфікація - економіст з бухгалтерського обліку і фінансів
5. Стаж роботи (років).15
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Голова Наглядової ради "ПрАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ 00414090
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.18.05.2018 строком на 3 роки
8. Опис.
Здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства в межах повноважень, визначених чинним законодавством та статутом, непогашенi (незнятi) судимостi вiдсутнi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; кандидат є афiлiйованою особою ПрАТ "Зелений Гай"; винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Царук Олександр Миколайович - представник акцiонера ТОВ "ВКФ ЕДВАРД"
3. Рік народження.
4. Освіта.Вища
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.ПрАТ "Зелений Гай". 00414090 начальник виробничого комплексу ПрАТ "Зелений Гай".
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.19.06.2018 строком на 3 роки
8. Опис.
Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi немаєi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; виконує обов"язки в межах повноважень визначених Статутом товариства, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства.
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Герман Андрiй Вiкторович - представник акцiонера ТОВ ВКФ ЕДВАРД"
3. Рік народження.1960
4. Освіта.Вища, Iнститут мунiципального
5. Стаж роботи (років).36
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Член Наглядової ради 00414090 В 2001р. закiнчив Iнститут мунiципального менедменту та бiзнесу, спецiальнiсть - Економiка пiдприємства, квалiфiкацiя - економiст; стаж роботи протягом останнiх п
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.18.05.2018 строком на 3 роки
8. Опис.
Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi немаєi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; виконує обов"язки в межах повноважень визначених Статутом товариства, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства.
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Леонова Галина Петрiвна, представник акцiонера ТОВ ВКФ ЕДВАРД"
3. Рік народження.1970
4. Освіта.вища
5. Стаж роботи (років).25
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Член Наглядової ради 00414090 В 1992р. закiнчила Одеський сiльськогосподарський iнститут, спецiальнiсть -економiка та органiзацiя сiльського господарства, квалiфiкацiя - економiст-органiзатор сiльського господарства; стаж роботи протягом останнiх п
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.18.05.2018 строком на 3 роки
8. Опис.
Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi немаєi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; виконує обов"язки в межах повноважень визначених Статутом товариства, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства.
1. Посада.член ревізійної комісії
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Леоненко Марiя Михайлiвна
3. Рік народження.1959
4. Освіта.СЕРЕДНЬО-СПЕЦIАЛЬНА, Львiвський технiкум легкої промисловостi., спеціальність - технолог, кваліфікація -бухгалтер
5. Стаж роботи (років).27
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2011 року приватний підприємець приватний підприємець
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.18.05.2018 строком на 3 роки
8. Опис.
ПОСАДОВА ОСОБА ЕМIТЕНТА не дала згоди на розкриття паспортних даних. Здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства щодо використання коштiв, та матерiалiв, проводить перевiрки фiнансової дисциплiни товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини,
1. Посада.член ревізійної комісії
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Загинайченко Валентина Петрiвна
3. Рік народження.1948
4. Освіта.Освіта ВИЩА, Одеський с/г iнститут,, спеціальність - агроном, кваліфікація - плідоовочевід
5. Стаж роботи (років).43
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.з 2012 року - пенсіонер
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.18.05.2018 3 роки
8. Опис.
ПОСАДОВА ОСОБА ЕМIТЕНТА не дала згоди на розкриття паспортних даних. Здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства щодо використання коштiв, та матерiалiв, проводить перевiрки фiнансової дисциплiни товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини,

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6
Генеральний директорЛiвiк Олександр Петрович0000
Голова Ревiзiйної комiсiїПапук Любов Федорiвна40.0056698985140
Член Наглядової радиШулик Андрiй Васильович - представник акцiонера ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "ЕДВАРД"0000
Голова Наглядової РадиЛiвiк Катерина Вiкентiївна - представник акцiонера ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "ЕДВАРД"6890.976640018146890
Член Наглядової радиЦарук Олександр Миколайович - представник акцiонера ТОВ "ВКФ ЕДВАРД"0000
Член Наглядової радиГерман Андрiй Вiкторович - представник акцiонера ТОВ ВКФ ЕДВАРД"0000
Член Наглядової радиЛеонова Галина Петрiвна представник акцiонера ТОВ "ВКФ ЕДВАРД"20.0028349492520
член ревізійної комісіїЛеоненко Марiя Михайлiвна200.02834949254200
член ревізійної комісіїЗагинайченко Валентина Петрiвна30.0042524238830

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ ВК "Фiрма "ЕДВАРД"3423498454051 Миколаївська область Жовтневий м. миколаїв Жовтневий, 340 55.204966000000
Беатрiкс Коммерс Лтд (Сейшельськi о-ви)192241СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ Сейшели Сейшели Френсiс Рейчел, буд.Саунд енд Вiжн Хаус, оф.1, 40.460395000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичних осiб 13 акцiонерiв 4.334639000000
Усього100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Аналiз результатiв дiяльностi ПрАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ " за звітний рiк свiдчить, що фiнансовий стан Товариства в звiтному роцi був задовiльним. Протягом звiтного року не вiдбувалось подiй, якi могли суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. Основним видом дiяльностi товариства є вирощування зерняткових та кiсточкових фруктiв при вирощування яких використовуються сучаснi технологiї.

2. Інформація про розвиток емітента.

2. Iнформацiя про розвиток емiтента
З урахуванням ризикiв (пiдвищення вартостi паливно-енергетичних ресурсiв, посилення конкурентної боротьби на рину збуту продукцiї) при здiйсненнi господарської дiяльностi, ПрАТ "Зелений ГАЙ" має подальшi перспективи розвитку. Керiвництво Товариства постiйно працює над розширенням ринку збуту продукцiї. На 2020 рiк заплановано виробити продукцiї на 40 млн.грн.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Деривативи та правочини щодо похiдних цiнних паперiв в звітному роцi на ПрАТ "Зелений ГАЙ"не укладалися, операцiї хеджування не проводилися.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовують операцiї хеджування ;

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство в звітному роцi не отримувало кредитiв в банках i фiнансових установах, не купувало цiнних паперiв.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

1. На ПрАТ "Зелений Гай" власний Кодекс корпоративного управлiння не приймався та не затверджувався, органи товариства i посадовi особи дiють вiдповiдно до Статуту, Закону України "Про акцiонернi товариства" i iнших нормативних актiв.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

2. Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

дн

3) Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборіврічніпозачергові
X
Дата проведення25.04.2019
Кворум зборів57.26
ОписПорядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах, та результати розгляду питань: По 1 питанню порядку денного 1. Обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" та затвердження її складу. Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв Товариства в наступному складi: Просвєт Свiтлана Степанiвна - Голова Лiчильної комiсiї, Путiй Валерiй Iванович - член Лiчильної комiсiї, Попова Юлiя Володимирiвна - член Лiчильної комiсiї.У вiдповiдностi до ст.44 Закону України "Про акцiонернi товариства" пiдрахунок голосiв пiд час обрання Лiчильної комiсiї запропоновано здiйснити Тимчасовою лiчильною комiсiєю, яка сформована Наглядовою радою ПРАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" (Протокол №3 засiдання Наглядової Ради вiд 10.04.2019р.). Заперечень та iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосували: "За" - 39 261 голосiв, що становить: 100,00 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенiв для голосування. Рiшення прийняте. Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах акцiонерiв. Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв Товариства в наступному складi: Просвєт Свiтлана Степанiвна - Голова Лiчильної комiсiї, Путiй Валерiй Iванович - член Лiчильної комiсiї, Попова Юлiя Володимирiвна - член Лiчильної комiсiї.Лiчильнiй комiсiї запропоновано приступити до роботи. Подальший пiдрахунок голосiв пiд час голосування з пропозицiй по питаннях порядку денного здiйснює Лiчильна комiсiя. По 2 питанню порядку денного 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ". Проект рiшення: пiд час реєстрацiї акцiонера (представника акцiонера) голова Реєстрацiйної комiсiї при видачi бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому кутi на лицьовiй сторонi кожного бюлетеня свiй пiдпис та дату. Голосували: "За" - 39 261 голосiв, що становить: 100,00 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенiв для голосування. Рiшення прийняте. Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах акцiонерiв. Вирiшили: пiд час реєстрацiї акцiонера (представника акцiонера) голова Реєстрацiйної комiсiї при видачi бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому кутi на лицьовiй сторонi кожного бюлетеня свiй пiдпис та дату. По 3 питанню порядку денного 3. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк. Проект рiшення: Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. Голосували: "За" - 39 261 голосiв, що становить: 100,00 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенiв для голосування. Рiшення прийняте. Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах акцiонерiв. Вирiшили: Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. По 4 питанню порядку денного 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2018 рiк. Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. За наслiдками розгляду звiту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, задовiльною. Заперечень та iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. "За" - 39 261 голосiв, що становить: 100,00 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенiв для голосування. Рiшення прийняте. Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах акцiонерiв. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. За наслiдками розгляду звiту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, задовiльною. По 5 питанню порядку денного 5. Розгляд звiту органу управлiння (Генеральний директор) про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Проект рiшення: Затвердити звiт органу управлiння (Генеральний директор) про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу органу управлiння (Генеральний директор) ПРАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" за 2018 рiк, визнати задовiльною. Голосували: "За" - 39 261 голосiв, що становить: 100,00 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенiв для голосування. Рiшення прийняте. Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах акцiонерiв. Вирiшили: Затвердити звiт органу управлiння (Генеральний директор) про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу органу управлiння (Генеральний директор) ПРАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" за 2018 рiк, визнати задовiльною. По 6 питанню порядку денного 6. Затвердження балансу та звiту про фiнансовi результати Товариства за 2018 рiк. Проект рiшення: Затвердити баланс та звiт про фiнансовi результати Товариства за 2018 рiк. Заперечень та iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосували: "За" - 39 261 голосiв, що становить: 100,00 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенiв для голосування. Рiшення прийняте. Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах акцiонерiв. Вирiшили: Затвердити баланс та звiт про фiнансовi результати Товариства за 2018 рiк. По 7 питанню порядку денного 7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи за 2018 рiк. Проект рiшення: Розподiл прибутку не проводити, дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Заперечень та iнших пропозицiй не надходило. Питання винесено на голосування. Голосували: "За" - 39 261 голосiв, що становить: 100,00 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв, що становить: 0 (нуль) % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах, якi враховуються при визначенi кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенiв для голосування. Рiшення прийняте. Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах акцiонерiв. Вирiшили: Розподiл прибутку не проводити, дивiденди не нараховувати та не виплачувати.


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть):

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть):

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть):

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства Акцiонери вимоги не подавали
Інше (зазначити): Iншого не було

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
Рiчнi збори проведенi

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Позачерговi збори не проводились


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Так* Ні*
Лiвiк Катерина ВiкентiївнаXпредставник акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробничо-комерцiйна фiрма Едвард"(код ЄДРПОУ: 34234984), який володiє пакетом акцiй Товариства" у розмiрi 55,204966%.
Наглядова рада здiйснює контрль за дiяльнiстю виконавчого органу, виконує функцiї, передбаченi Статутом та Положення про наглядову раду
Леонова Галина ПетрiвнаXНаглядова рада здiйснює контрль за дiяльнiстю виконавчого органу, виконує функцiї, передбаченi Статутом та Положення про наглядову раду
Герман Андрiй ВiкторовичXпредставник акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробничо-комерцiйна фiрма Едвард"(код ЄДРПОУ: 34234984), який володiє пакетом акцiй Товариства" у розмiрi 55,204966%.
Наглядова рада здiйснює контрль за дiяльнiстю виконавчого органу, виконує функцiї, передбаченi Статутом та Положення про наглядову раду
Шулик Анлдрiй ВасильовичXпредставник акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробничо-комерцiйна фiрма Едвард"(код ЄДРПОУ: 34234984), який володiє пакетом акцiй Товариства" у розмiрi 55,204966%.
Наглядова рада здiйснює контрль за дiяльнiстю виконавчого органу, виконує функцiї, передбаченi Статутом та Положення про наглядову раду
Царук Олександр МиколайовичXпредставник акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробничо-комерцiйна фiрма Едвард"(код ЄДРПОУ: 34234984), який володiє пакетом акцiй Товариства" у розмiрi 55,204966%.
Наглядова рада здiйснює контрль за дiяльнiстю виконавчого органу, виконує функцiї, передбаченi Статутом та Положення про наглядову раду


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
В звiтному перiодi проведено 8 засiдань Наглядової ради, на яких прийнятi рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв 18,04.2018 року, затвердження проектiв порядку денного зборiв, затвердження порядку денного загальних зборiв, затвердження форми бюлетенiв для голосування, розглядались питання про дiяльнiсть товариства протягом 1,2,3 та 4 кварталiв 2018 року, затверджений звiт товариства за 207 рiк


Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) Комiтети не передбаченi

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
Засiдання не проводились


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комiтети не створювались

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть):

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор Лiвiк Олександр Петрович- Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства;
- Розпорядження майном та коштами Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, укладання договорiв по реалiзацiї виготовленої Товариством продукцiї та договорiв по придбанню сировини, ПММ та основних засобiв на суму, що не перевищує 500 тис.грн;
- Виключно за попередньою письмовою згодою (рiшенням) Наглядової ради Товариства: вiдчуження, передачу у заставу, iпотеку, оренду, лiзинг, найом, пiднайом майна Товариства; отримання кредитiв банкiв, залучення коштiв iнших юридичних та /або фiзичних осiб; одержання та надання позик; надання порук та гарантiй;
- Виконання планiв дiяльностi Товариства;
- Складання проектiв планiв, звiтiв про їх виконання, представлення Загальним зборам акцiонерiв Товариства рiчного балансу та звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть за пiдсумками року;
- Затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв (у тому числi типових форм документiв) Товариства, що стосуються поточної господарської дiяльностi Товариства i розробляються вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради;
- Видачу довiреностей вiд iменi Товариства; укладення та пiдписання без довiреностi будь-яких договорiв з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.
- Затвердження посадових iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, прийом та звiльнення працiвникiв;
- Вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства вiдповiдно до цього Статуту та законодавства.
- Пiдготовка пропозицiй Наглядовiй радi щодо подальшого розвитку Товариства, вiдкриття дочiрнiх компанiй, фiлiй i представництв та органiзацiя виконання планiв, затверджених Наглядовою радою;
- Розробляє проект загальної органiзацiйної структури Товариства для затвердження Наглядовою радою, затверджує органiзацiйну структуру фiлiй вирiшує загальнi питання управлiння ними;
- Забезпечує (у процесi поточного керування дiяльнiстю Товариства) дотримання Товариством законодавства i вiдповiдностi дiяльностi Товариства нормативним актам та положенням;
- Вирiшує питання пiдбору, пiдготовки та використання кадрiв;
- Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
- Затверджує штатний розклад i посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства, встановлює показники, розмiри i термiни премiювання;
- Затверджує базовi тарифи та цiни на продукцiю та послуги Товариства;
- Органiзовує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Товариствi;
- Приймає рiшення про списання безнадiйної дебiторської заборгованостi;
- Вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах;
- Представляє Товариство у вiдносинах з державними, контролюючими та iншими органами, посадовими та будь-якими особами;
- Дiє вiд iменi Товариства у всiх правовiдносинах з працiвниками Товариства згiдно з трудовим та iншим законодавством України (з правом делегування цих повноважень).


Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

обов'язки члена наглядової ради :
- Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.
- Виконувати рішення Зборів акціонерів Товариства.
- Виконувати рішення наглядової ради.
- Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну інформацію, та інформацію яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
- Завчасно готуватися до засідання наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.
- Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом Товариства, Положенням Про Наглядову раду Товариства.
Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться за затвердженим наглядової ради планом проведення засідань, або у разі необхідності, але не менше чим передбачено діючим законодавством.
Засідання наглядової ради скликаються на вимогу члена наглядової ради, Директора, а також інших осіб, які згідно з Статутом Товариства або внутрішніми положення Товариства мають право вимагати скликання засідання наглядової ради.
Для кожного засідання наглядової ради визначається не менше ніж за 3 (три) робочих дня:
- місце, дата та час проведення засідання наглядової ради;
- порядок денний засідання;
- доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;
- перелік осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання наглядової ради.
Член наглядової ради організовує повідомлення членів наглядової ради та осіб, які запрошуються для участі у засіданні наглядової ради, про його проведення не пізніше як за 3 (три) дні до дати проведення засідання наглядової ради. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання.
Засідання наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Засідання наглядової ради може проводитись в іншому місці, якщо жоден з членів наглядової ради не заперечує проти цього.
Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів від загальної кількості членів наглядової ради.
У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні наглядової ради у такому порядку:
Виступ члена наглядової ради, або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного.
Відповіді доповідача на питання членів наглядової ради.
Обговорення питання порядку денного за участі запрошених осіб;
Внесення пропозицій щодо проекту рішення;
Голосування за запропонованими рішеннями;
Підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;
Оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.
Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головуючим на засіданні наглядової ради.
Протягом року наглядова рада не брала безпосередню участь в управлінні життєдіяльністю Товариства.
Діяльність наглядової ради не зумовила суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності Товариства у зв'язку з його тяжким фінансовим станом.
Наглядова рада товариства не утворювала постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок утворення та діяльность комітетів не встановлено діючим статутом та положенням про наглядову раду Товариства.

Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства (Керівник Виконавчого органу).
Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Директор, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
До компетенції Директора, серед іншого, належить:
1) виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядової ради Товариства;
2) прийняття рішення про відкриття рахунків у банківських установах;
3) прийняття рішення про вчинення правочину у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
4) затвердження штатного розкладу Товариства та внесення змін до нього;
5) затвердження планів діяльності відповідних структурних підрозділів Товариства та звітів про їх виконання;
6) визначення умов оплати праці працівників Товариства;
7) затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства;
8) визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає комерційну таємницю Товариства та організацію її захисту;
Звітний рік був не простим для Товариства у зв'язку з його тяжким фінансовим станом. Криза в країні не сприяла знаходженню нових шляхів розвитку Товариства. Діяльність директора зумовила несуттєві зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Директор Товариства намагався знаходити можливості і засоби для фінансування поточних потреб, вживав заходи в межах своєї компетенції для захисту активів товариства.
У звітному періоді змін у структурі наглядової ради та у структурі виконавчого органу Товариства не булою

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента


Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших положень не передбачено

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (запишіть) Iншого не передбачено

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X
Інше (запишіть) Iншого не було

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4
1ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА ЕДВАРД" (Україна)3423498455.204966
2Беатрiкс Коммерс Лтд (Сейшельськi о-ви)19224140.460395

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента встановлюється Статутом Товариства, Законом України "Про акцiонернi товариства", Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревiзора, Положенням про Виконавчий орган товариства.


9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме пвноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
13) обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) публічного акціонерного товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI цього Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону;
19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 цього Закону;
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

Повноваження виконавчого органу визначені Статутом


10)висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

ЗВІТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття не фінансової інформації в складі звіту керівництва звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства
"Зелений Гай" за 2019 рік

м. Одеса 22 квітня 2020 року

Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Акціонерам та керівництву
Приватного акціонерного товариства
"Зелений Гай"
Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Думка
Нами, аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ", надалі - Аудитор, виконані узгоджені процедури за вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА), а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність "Аудитором, перевірено інформацію емітента, наведену в Річному звіті керівництва за 2019 рік.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" вбачається висновок:
прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в Приватному акціонерному товаристві "Зелений Гай".
1) відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,
2) інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті керівництва за 2019рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу емітента та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12. 2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Основні відомості про емітента акцій
Приватне акціонерне товариство "Зелений Гай", код за ЄДРПОУ 00414090, місце знаходження: 56541, Миколаївська обл., Вознесенський район, с.Бузьке, вул. Зеленогаївська, 12; електронна адреса : zamok29@ukr.net, дата первинної державної реєстрації (як відкрите акціонерне товариство) - 27.04.1994р., дата державної реєстрації (як публічне акціонерне товариство) - 21.05.2015р., дата державної реєстрації (як приватне акціонерне товариство) - 26.12.2017р.
Основа для думки та опис застосованих критеріїв
На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило аудитора вважати, що "Річний звіт керівництва за 2019рік" Приватного акціонерного товариства "Зелений Гай" містить інформацію, яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ "Зелений Гай", дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23,02 2006 р. № 3480-IV( зі змінами та доповненнями), "Про акціонерні товариства" від 17.09. 2008р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ "Зелений Гай". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019р., є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.
При виконанні завдання аудитором також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2018-2019роки, яка розміщується на сайті Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та сайті ПрАТ "Зелений Гай". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.
Ключові питання аудиту
Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в звіті керівництва про відповідність документообігу товариства та відповідність законодавству України.
1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:
" Перевірка достовірності інформації про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
" Перевірка достовірності інформації про кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Перевіркою встановлено:
Приватне акціонерне товариство ПрАТ "Зелений Гай" не створювало власного кодексу корпоративного управління, а керується загальними нормами законодавства про акціонерні товариства.
2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелами інформації є:
" статут,
" протоколи загальних зборів товариства,
" положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган (Ген.директор), ревізійну комісію,
" інші внутрішні документи, які визначено статутом.
ПрАТ "Зелений Гай" у своїй діяльності керується власним положенням про наглядову раду, виконавчий орган (Ген.директор), ревізійну комісію, а також положеннями статуту стосовно загальних зборів акціонерів.
3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2019р.
Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:
Протоколи загальних чергових зборів акціонерів за останні два роки,
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018р., яка розміщена на його сайтах та сайті НКЦПФР. На день аудиторської перевірки станом на 22.04.2020р. річна інформація ПрАТ "Зелений Гай" на його сайті не розміщалась.
Аудитором встановлено, що ПрАТ "Зелений Гай" провадить загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергових зборів протягом 2019 р. не провадилось.
25.04.2019 р. проведені чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Зелений Гай".
Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Зелениий Гай" та затвердження її складу.
2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Зелениий Гай".
3. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк.
4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2018 рiк.
5. Розгляд звiту органу управлiння (Генеральний директор) про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження балансу та звiту про фiнансовi результати Товариства за 2018 рiк.
7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи за 2018 рiк.
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень: всi питання порядку денного розглянутi та ухваленi.
В Товаристві відсутній колегіальний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Комітети наглядової ради в Товариства не створювались.
Засідання наглядової ради Товариства в 2019 році проводилися тільки з метою підготовки та проведення загальних зборів, прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів відповідно до статуту товариства, підготовки порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. Результати розгляду цих засідань та загальний опис прийнятих на них рішень: всi питання засідань щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів 25.04.2019р. розглянутi та ухваленi.
4. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
Джерелами інформації є:
Статут;
Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів;
Трудові договори(контракти) та розмір винагороди Генеральному директору;
Інші документи.
Аудитом встановлено:
Створено одноосібний орган (Ген.директор) та наглядову раду згідно наданих аудитору документів.
Ці факти не суперечать вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту товариства.
5. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.
Джерелами інформації є:
Статут;
Протоколи загальних зборів, за останній рік та попередній рік;
Річні звіти, звіти ревізійної комісії, звіти аудитора (аудиторської фірми);
Інші документи.
Аудитором встановлено:
Статутом визначено, що ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства ревізійна комісія перевіряє:
- достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання Ген.директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном, укладення правочинів та проведення фінансових операцій;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями;
Ревізійна комісія проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. Планові перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року складається висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Компетенція ревізійної комісії визначається чинним законодавством та Статутом.
6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданий реєстратором.
Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки
акціонера (власника)
(у відсотках до
статутного капіталу)
1 2 3 4
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА ЕДВАРД" (Україна) 34234984 55.204966
2 Беатрiкс Коммерс Лтд (Сейшельськi о-ви) 192241 40.460395

7. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:
- протоколи загальних зборів, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів, складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
8. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента
Джерела інформації:
" статут;
" протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства;
" трудові договори, накази, штатний розклад;
" інші документи.
Аудитором визначено, що відповідно до статуту органами управління є:
" загальні збори акціонерів;
" наглядова рада;
" Генеральний директор;
" ревізійна комісія.
Статутом визначено, що виконавчий орган - Ген.директор обирається загальними зборами, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства" та його внутрішнім положенням.
У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.
Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та статуту товариства.
Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються правлінням на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено статутними документами. Згідно статуту контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово - правових зобов'язань здійснює наглядова рада. Усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаному з фінансово - господарською діяльністю. На думку аудитора, можна зробити висновок про дотримання в цілому вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Виконавчий орган товариства в особах голови та членів правління є структурою, яка відповідає за нагляд за процесом звітування та є тією структурою, що відповідає за складання звітності.
Відповідальність аудитора
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів.
Виконуючи узгоджені процедури відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності
Партнером завдання з аудиту є незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит".
Кравченко Т.В.

(Сертифікат АПУ серії А № 007180, безстроковий )

Дата (звіту незалежного аудитора) - 22.04.2020 р.

М.П.VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА ЕДВАРД" (Україна)34234984Україна 54051 Миколаївська область Жовтневий м. Миколаїв дн3894655.204966831094389460
Беатрiкс Коммерс Лтд (Сейшельськi о-ви)192241СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ 00000 дн Сейшели Френсiс Рейчел, буд.Саунд енд Вiжн Хаус, оф.1,2854440.460395758916285440
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
0000
Усього6749095.66536259001674900

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акцiя проста бездокументарна70548213.5Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть
прав, включаючи права на:
- на участь в управлiннi Товариством;
- отримання дивiдендiв;
- отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi цього майна;
- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання
на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.
Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi
актами законодавства та цим Статутом.
Права акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй. У випадку прийняття Товариством
рiшення про розмiщення привiлейованих акцiй - кожною привiлейованою акцiєю одного
класу її власнику - акцiонеру надаватиметься однакова сукупнiсть прав. Обсяг (у т.ч. розмiр i
черговiсть виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями, лiквiдацiйна вартiсть i
черговiсть виплат у разi лiквiдацiї Товариства, випадки та умови конвертацiї привiлейованих
акцiй одного класу у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери,
порядок отримання iнформацiї) та порядок реалiзацiї прав, якi надаватимуться акцiонеру -
власнику кожного класу привiлейованих акцiй, визначатиметься у Статутi Товариства
Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї акцiй.
Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi
Товариством простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй пропорцiйно частцi
публiчної пропозицiї та
допуску до торгiв нафондовiй
бiржi не має, до бiржового
реєстру не включенi
належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.
Переважне право обов
дн
Примітки дн

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.06.201145/14/1/11МТУ ДКЦПФРUA 1401111000Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi213.507054815061998.00100.000000000000
ОписКожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: - на участь в управлiннi Товариством; - отримання дивiдендiв; - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi цього майна; - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та цим Статутом. Права акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй. У випадку прийняття Товариством рiшення про розмiщення привiлейованих акцiй - кожною привiлейованою акцiєю одного класу її власнику - акцiонеру надаватиметься однакова сукупнiсть прав. Обсяг (у т.ч. розмiр i черговiсть виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями, лiквiдацiйна вартiсть i черговiсть виплат у разi лiквiдацiї Товариства, випадки та умови конвертацiї привiлейованих акцiй одного класу у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери, порядок отримання iнформацiї) та порядок реалiзацiї прав, якi надаватимуться акцiонеру - власнику кожного класу привiлейованих акцiй, визначатиметься у Статутi Товариства Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї акцiй. Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй пропорцiйно частцi публiчної пропозицiї та допуску до торгiв нафондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право обов

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
24.06.201145/14/1/11UA 1401111007054815061998.006856100
Описнд

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7980 2037 0 0 7980 2037
будівлі та споруди 5376 1399 0 0 5376 1399
машини та обладнання 1966 0 0 0 1966 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 638 638 0 0 638 638
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 7980 2037 0 0 7980 2037
Опис У Порядок нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв - прямолiнiйним методом. Основнi засоби використовуються емiтентом у повному обсязi за мiсцем їх знаходження. Знос основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 71,84%.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 37349 41473
Статутний капітал (тис. грн.) 15062 15062
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 14945 14945
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(37349.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(14945.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х2.00ХХ
д/н0.000.000д/н
цiльове фiнансуванняд/н2.000.000д/н
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ7730.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язання та забезпеченняХ26060.00ХХ
Усього зобов'язань та забезпеченьХ33792.00ХХ
ОписIнформацiя про зобов"язання та забезпечення емiтента наведена в Аудиторському висновку

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова формаПублiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30370711
Місцезнаходження04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіРішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа01.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 591-04-00
Факс(044) 591-04-00
Вид діяльностіДепозитарна діяльність центрального депозитарію
ОписЗ депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова формаДержавна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 287-56-73
Вид діяльностіДіяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
ОписПодання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова формаДержавна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 287-56-73
Вид діяльностіДіяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
ОписОприлюднення регульованої інформації

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" за ЄДРПОУ 00414090
Територія МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 4822080801
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності 01.24 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНЯТКОВИХ ТА КIСТОЧКОВИХ ФРУКТIВ за КВЕД 01.24
Середня кількість працівників 79
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 56554 Миколаївська область Вознесенський с.Бузьке вул.Зеленогаївська, 12, т.(05134) 4-89-41
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000----
первісна вартість1001----
накопичена амортизація1002----
Незавершені капітальні інвестиції100577267733
Основні засоби101079806617
первісна вартість10112834127627
знос10122036121010
Інвестиційна нерухомість1015----
Довгострокові біологічні активи102059034995
Первісна вартість довгострокових біологічних активів10212301523015
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів10221711218020
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030----
інші фінансові інвестиції1035----
Довгострокова дебіторська заборгованість10407777
Відстрочені податкові активи1045----
Інші необоротні активи1090----
Усього за розділом I10952168619422
II. Оборотні активи
Запаси
11002290521181
Виробничі запаси11011896918654
Незавершене виробництво110225152515
Готова продукція1103142112
Поточні біологічні активи111033
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125956801
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130----
з бюджетом1135----
у тому числі з податку на прибуток1136----
Інша поточна дебіторська заборгованість1155----
Поточні фінансові інвестиції1160----
Гроші та їх еквіваленти11651464
Рахунки в банках11671464
Витрати майбутніх періодів11702463629670
Інші оборотні активи1190----
Усього за розділом II11954851451719
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200----
Баланс13007020071141


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
14001506215062
Капітал у дооцінках1405----
Додатковий капітал1410291291
Резервний капітал141531163116
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)14202312118997
Неоплачений капітал1425----
Вилучений капітал1430117117
Усього за розділом I14954147337349
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500----
Довгострокові кредити банків1510----
Інші довгострокові зобов'язання1515----
Довгострокові забезпечення1520----
Цільове фінансування1525--2
Усього за розділом II1595--2
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600----
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610----
товари, роботи, послуги161535312301
розрахунками з бюджетом162074137730
у тому числі з податку на прибуток1621----
розрахунками зі страхування1625909169
розрахунками з оплати праці16305032415
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками16401515
Поточні забезпечення1660----
Доходи майбутніх періодів1665327327
Інші поточні зобов'язання16901602920833
Усього за розділом IІІ16952872733790
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700----
Баланс19007020071141

Довгострокових зобов"язань товариство не має
Генеральний директор ЛІВІК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Головний бухгалтер Албур Микола Степанович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 |01 |01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" за ЄДРПОУ 00414090
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000241526699
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(2458)(26473)
Валовий:  
     прибуток 
2090--226
     збиток 2095(43)(--)
Інші операційні доходи 21203285039
Адміністративні витрати 2130(1610)(2489)
Витрати на збут2150(245)(1181)
Інші операційні витрати 2180(2554)(5718)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190----
     збиток  2195(4124)(4123)
Дохід від участі в капіталі 2200----
Інші фінансові доходи 2220----
Інші доходи 2240----
Фінансові витрати 2250(--)(29)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(--)(--)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290----
збиток2295(4124)(4152)
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300----
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350----
     збиток 2355(4124)(4152)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445----
Інший сукупний дохід до оподаткування2450----
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460----
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-4124-4152

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1162 15820
Витрати на оплату праці 2505 4398 8856
Відрахування на соціальні заходи 2510 932 1877
Амортизація 2515 2271 2710
Інші операційні витрати 2520 47 1529
Разом 2550 8810 30792

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 70548 70548
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 7054870548
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 58.45665360) ( 58.85355000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ( 58.45665000)( 58.85355000)
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

На кiнець звiтного перiоду товариство має збитки у сумi 4152 тис грн
Генеральний директор ЛІВІК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Головний бухгалтер Албур Микола Степанович
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 |01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" за ЄДРПОУ 00414090
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000289932039
Повернення податків і зборів3005----
у тому числі податку на додану вартість3006----
Цільового фінансування3010----
Надходження авансів від покупців і замовників3015837--
Інші надходження3095----
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(5662)(12397)
Праці3105(4152)(7382)
Відрахувань на соціальні заходи3110(1995)(1311)
Зобов'язань з податків і зборів3115(2856)(662)
Зобов'язання з інших податків і зборів3118(2856)(662)
Інші витрачання3190(--)(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-1092910287
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200----
необоротних активів3205--4988
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів3220----
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(8)(703)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Інші платежі3290(--)(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-84285
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик330512877--
Інші надходження3340----
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик3350----
Сплату дивідендів3355(--)(--)
Витрачання на сплату відсотків3360(--)(29)
Інші платежі3390(1890)(14530)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339510987-14559
Чистий рух грошових коштів за звітний період34005013
Залишок коштів на початок року3405141
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410----
Залишок коштів на кінець року34156414

НАдходження вiд реалiзацiї продукцiї в звiтному роцi становлять 32039 тис грн
Генеральний директор ЛIВIК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Головний бухгалтер Албур Микола Степанович
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" за ЄДРПОУ 00414090
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2019 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року400015062--291311623121---11741473
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010----------------
Інші зміни4090----------------
Скоригований залишок на початок року409515062--291311623121---11741473
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100---------4124-----4124
Інший сукупний дохід за звітний період4110----------------
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200----------------
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210----------------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290----------------
Разом змін у капіталі4295---------4124-----4124
Залишок на кінець року430015062--291311618997---11737349

Генеральний директор ЛIВIК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Головний бухгалтер Албур Микола Степанович

ХVІ. Твердження щодо річної інформації

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1
2
3
04.09.201904.09.2019Відомості про зміну складу посадових осіб емітента